لايحه الحاق يک تبصره به ماده 655 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) که بنا به پيشنهاد وزارت کشور در جلسه هيئت وزيران تصويب رسيده براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است که سرقت‌هاي موضوع ماده 656 الي 661 قانون مجازات اسلامي از شايع‌ترين نوع سرقت ها است و با توجه به وجود خلاء قانوني در خصوص حکم شروع به سرقت در موارد ياد شده که موجب تجري اين دسته از سارقين شده و مايوس و و نااميد شدن شاکيان و اختلال در امنيت عمومي را به همراه خواهد داشت، اين تبصره به ماده 655 قانون مجازات اسلامي اضافه مي شود.بر اين اساس، به منظور حفظ حقوق عمومي و تامين امنيت اجتماعي و جلب اعتماد عمومي و همچنين پيشگيري از تکرار جرم و در راستاي رفع خلاء قانوني ياد شده، لايحه الحاق يک تبصره به ماده 655 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده است.
بر اساس ماده 655 قانون مجازات اسلامي، مجازات شروع به سرقت هايي چون راهزني در راهها و شوارع ، سرقت همراه با آزار و اذيت و سرقت مسلحانه تا پنج سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه است.
همچنين بر اساس ماده 661 قانون مجازات اسلامي، در ساير موارد که سرقت مقرون به شرايط مذکوردرموادي چون( ربودن مال ديگري از طريق کيف زني ، جيب بري و امثال آن ، استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن وگاز ،‌سرقت وسائل ومتعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي) نباشد مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و يک روز تا دوسال و تا ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود .
بر اساس تبصره جديد اين ماده از قانون مجازات اسلامي مجازات شروع به سرقت ساير مواد اين فصل( فصل بيست و يکم در مورد سرقت و ربودن مال غير )حسب مورد تا حداقل مجازات مقرر در ماده655 قانون مجازات اسلامي است.
گفتني است بر اساس فصل بيست ويکم قانون مجازات اسلامي که در مورد سرقت و ربودن مال غير است هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتکب از پنج تا بيست سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم مي شود .
1 - سرقت در شب واقع شده باشد .
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .
3 - يک ياچند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند .
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز راشکسته يا کليد ساختگي به کار برده يا اينکه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا بر خلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد کرده يا در جايي که محل سکني يا مهيا براي سکني يا توابع آن است سرقت کرده باشند .
5 - در ضمن سرقت کسي را آزار يا تهديد کرده باشند .
بر اساس مواد مطرح شده در اين فصل از مجازات ، هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم مي شودواگر حرجي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم مي شود.
همچنين هرکس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتکب راهزني شود در صورتي که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم مي شود .
بر اين اساس، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يابيشتر باشند لااقل يک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزاي مرتکب يا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه است