موضوعات
درباره ما

محمدرضا متین فر ٍ آگاه باشيد كه بدترين امت من كساني هستند كه از ترس شرشان مورد تكريم و احترام قرار مي گيرند . پيامبر اكرم


چون مردم كمتر متوجه سعادت هستند، بدبختي ها بيشتر نمايان است. ستم و ستمگري را عادي فرض مي كنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات مي پندارند. ((موريس مترلينگ))


كسی كه به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، كارش به جایی خواهد رسید كه هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.
(داستایفسکی)


آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند . اُرد بزرگ

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی خردمند

یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی . بوسکالیا

رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد . اُرد بزرگ

اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد . گابريل گارسيا مارکز

اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است . نیچه

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . اُرد بزرگ

آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند . اُرد بزرگ

آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . بزرگمهر

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپن

اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی . سندکا

آسوده حال کسی است که بردبار است . بزرگمهر

شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . اُرد بزرگ

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. گراهام بل

انسان به هر ميزان از مقام برتري برخوردار باشد، بايد به همان نسبت از بسياري از چيزها چشم پوشي كند.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به چنگ آوردن چيزي كه نتوان به چنگ آورد، هنر است.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خود را بيان كردن هميشه به معناي خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بيان كردن براي تو مفهومي جز دروغ گفتن ندارد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كاهلي بيش از هر چيزي آرامش بخش است.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما با رفتارمان، يعني خواسته هايمان زندگي مي كنيم.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كاميابي در كاميابي نهفته است، نه آنكه انسان از شرايط كاميابي برخوردار باشد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر زمين گسترده اي شرايط قصر شدن را داراست.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ كس نمي تواند شاه جهان باشد، اين يك رويا است و هر يك از ما كه به درستي خود را بشناسد، مي خواهد شاه جهان باشد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما دارنده ي آن چيزي هستيم كه از آن كناره مي گيريم، چرا كه آن را در رويا دست نخورده پاس مي داريم.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آزادي، فرصتي براي گوشه گيري است؛ تو اگر بتواني خودت را از انسانها جدا كني، آزادي.((فرناندو پسوا))

روي زمين خانه موقتي است و زير زمين جايگاه ابدي . ساموئل آدامز

آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . بزرگمهر

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاور

در كارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد . لویی پاستور

پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم . فردریش نیچه

خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست . اُرد بزرگ

پسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند . سوفوکل

آنکس که نتواند در حلقۀ شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواتر

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک

آن که خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است . بزرگمهر

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . گابريل گارسيا مارکز

زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد . آلفونس دوده

خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . فردوسی خردمند

نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . اُرد بزرگ

زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست ولی درک معنای آن مشکل است . آلدوس هاکلی

برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن . اُرد بزرگ

آنگاه که همه نيک سخن می گويند، پليد انديشی عين خرد است . آلفرد مارشال

کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد . اُرد بزرگ

از مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند . ابوالعلامعری

تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است . اُرد بزرگ
بسامدها : امواج

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگو

کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت . اُرد بزرگ

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت . فردوسی خردمند

تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است . اُرد بزرگ

دانش پزشکی در عرض چند سال گذشته چنان پیشرفت حیرت انگیزی کرده است که امروز برای یک پزشک غیر ممکن است در بیمار خود عضو سالم پیدا کند . اریل وینسون

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . اُرد بزرگ

جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن . اُرد بزرگ

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست . ارنست رنان

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . ارد بزرگ

جرم اين است که ندانيم زندگی خيلی ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم . فردریش نیچه

شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید. کیم وو چونگ

انسان اگر ناخوش باشد و كار كند بهتر از اين است كه سلامت باشد و بيكار بنشيند . كازوبون

انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال ميتواند حتي بر وبا و طا عون غلبه كند . ناپلئون بناپارت

بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و ... اُرد بزرگ

به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن . سعدی

دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسلۀ دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند . سعدی

یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . اُرد بزرگ

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمند

موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید. کریستوفرمورلی

هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . اُرد بزرگ

جامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . کوروش

از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید . اُرد بزرگ

بعضی صلیب را روی گور خود می گذارند و برخی آنرا لنگر کشتی می سازند . کولستون

ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . اُرد بزرگ

مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت. استائل

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . اُرد بزرگ

بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولا

هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت . ارد بزرگ

آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی خردمند

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم. سعدی

آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن . اُرد بزرگ

ای سالک ، یکی یکی ، قدم به قدم . راهی نیست . راه با پیمودن پدید می آید . با پیمودن است که راه را می سازی ، و اگر واپس بنگری ، هر آن چه میبینی ، فقط رد گام هایی است که روزی پاهایت دوباره آنها را می پیماید . ای سالک ، راهی نیست ، راه با پیمودن پدید می آید . آنتونیو ماچادو

صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . اُرد بزرگ

مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند. کونته ورسیه

رُلهایی که در صحنۀ زندگی به عهدۀ ما واگذار شده است به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیفۀ ما این است که آنها را به خوبی بازی کنیم . اپیکتت

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . اُرد بزرگ

برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن . علی شریعتی

زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . اُرد بزرگ

سعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره تواید

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . فردوسی خردمند

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟. اُرد بزرگ

نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی . اج - جی - ولز

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود . اُرد بزرگ

بركت عمر را در روشنايي چشم و فرح دل را در مشاهده نيكوان دانيد . عبيد زاكاني

نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. اُرد بزرگ

برای انسان تيره بخت، مرگ تخفيف در مجازات زندان زندگی است . الکساندر چيس

بدگویی ، رسوایی در پی دارد . اُرد بزرگ

خـدايا تـو چگونه زيـسـتـن را به مـن بـياموز مـن خـود چگونه مُـردن را خـواهـم آموخـت . علی شریعتی

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . اُرد بزرگ

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند

دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصيت تو ؛ بلکه به خاطر شخصيتي که در هنگام با تو بودن پيدا مي کنم . گابريل گارسيا مارکز

برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و ...مارکوس آنا

سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند. روسکین

بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند . اُرد بزرگ

هنوز خنجر خون آلود قاتلی پهلوی مقتولش نیامده که پنجۀ ثالثی گلویش را می فشارد . محمد مسعود

mohamad.matinfar@hotmail.com
ایمیل : mohamad.matinfar@yahoo.com

حدیث موضوعی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

Powered by WebGozar

تماس با ما

نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1392/04/30 |
حقوق تجارت

مدارک لازم جهت پذیرش  موسسات غیر تجاری

 

1-تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری ( تهیه از واحد حسابداری)

3-تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری ( تهیه از واحد فروش اوراق)

4-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی)

5-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی) 

6- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی .

7- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

8-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

 

 

  مراحل و چگونگي ثبت موسسات غیرتجاری

1) واريز فيش تعيين نام و ثبت اطلاعات شناسايي متقاضي

     متقاضي نسبت به واريز مبلغ تعيين شده جهت تعيين نام به شماره حساب مربوطه در يکي از شعب بانک ها اقدام نموده و اطلاعات فيش واريزي را به همراه مشخصات شناسايي متقاضي ثبت و پس از تکمیل مدارک مربوط به قسمت سرچ اولیه نام مراجعه می نماید.

2)انتخاب نام اولیه توسط تعیین نام :

متصدی تعیین نام پس از رویت مدارک نسبت به انتخاب نام اولیه اقدام 
می نماید.

3) قسمت کارشناسی پذیرش:

کارشناس مربوطه پس از بررسی مدارک در صورت تکمیل بودن اقدام به پذیرش نموده و پس از ثبت مشخصات متقاضی و نوع پذیرش در سیستم ، رسید پذیرش را  صادر نموده و یک نسخه آن را به مدارک منضم نموده و یک نسخه را را به تقاضی تحویل می نماید.

4) ورود اطلاعات :

     پس از ورود اطلاعات  مدارک توسط کاربر و تائید صحت آن توسط متقاضی درخواست مربوطه به واحد تعیین نام جهت تائید نهایی نام و تعیین کارشناس تاسیس ارسال می گردد. بدین  ترتيب الويت هاي مشخص شده از طرف متقاضي نام مورد نظر در سیستم بررسی 
می گردد. پس از کارشناسي و کنترل نام ها توسط کارشناس تعيين نام سرپرست تعيين نام موظف به تأييد و يا رد نظريه کارشناس مربوطه مي باشد.

     قابل توجه است که پس اعمال نظريه سرپرست تعيين نام، متقاضي درخواست کننده از وضعيت تأييد و يا رد نام هاي درخواست شده خود و در صورت انتخاب يک نام عنوان نام انتخاب شده مطلع مي گردد. وجود ايراد در نام هاي مشخص شده به صورت پيغام ايرادي به متقاضي ارسال شده و در صورت رد تمامي نام ها توسط واحد تعيين نام متقاضي موظف است نسبت به رفع نقص نام ها و ارسال مجدد آن ها اقدام نمايد.  قابل ذکر است که نام تعيين شده از تاريخ تعيين ،از تاريخ تعيين تا ثبت شرکت صرفا تا2 ماه اعتبار داشته و پس از مهلت فوق اگر شرکت همچنان ثبت نشده باشد بايد نسبت به تمديد نام در واحد تعيين نام اقدام نمايد .

5 )تعيين کارشناس مميزي:

 پس از تعيين و انتخاب نام شرکت، اطلاعات متقاضي به همراه مشخصات پرونده درخواست شده به کارشناس تعیین شده از سوی سیستم ارجاء می گردد.( ارجاء خودکار توسط سیستم اداره ثبت شرکت ها :  در ارجاء خودکار، سيستم پس از کنترل و سنجش آمار پرونده هاي در دست بررسي مميزان کارشناسي اقدام به انتخاب کارشناس مميزي مورد نظر مي نمايد.)

6) بررسي کارشناسی تاسیس:

 

     پس از ارجاء پرونده به کارتابل بررسي اصل مدارک کارشناس ، متقاضي فرم هاي چاپ شده را توسط شرکاء تمکيل امضاء نموده و به همراه مدارک شناسايي و در صورت نياز اصل مجوز صادر شده به کارتابل بررسي اصل مدارک مربوط به کارشناس مميزي بررسي کننده پرونده، تحويل مي نمايد.   در کارتابل جاري صحت مدارک کنترل و در صورت تکميل بودن مدارک پرونده به کارتابل دفتر ثبت تأسيس ارسال مي گردد و در صورت وجود نقص در صحت اطلاعات ارسال شده از طرف متقاضي، پرونده به کارتابل کارشناس مميزي بررسي کننده جهت بررسي مجدد ارسال مي گردد.   در صورتيکه ايرادات غير قابل رفع باشد . درخواست ثبت بکلي رد خواهد شد ضمنا شرکت با مسئوليت محدود مي بايستي تمام سرمايه نقدي شرکت را تا ديه و سهم الشرکه غير نقدي نيز تقويم وهمراه مدارک تسليم گردد . در شرکتنامه بايد صراحتا قيد شده باشد که سهم الشرکه هاي غيرنقدي هر کدام به چه ميزاني تقويم شده است هر شرکتي که بر خلاف اين موارد تشکيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. براي اطلاع از مقررات مربوط به شرکت با مسئوليت محدود مراجعه شود به مواد94 الي 115 قانون تجارت مصوب سال1311 و آئين نامه و نظامنامه قانون ثبت شرکتها مصوب11/3/1310 وشهريور 1340 و2/3/1310. در صورت تکمیل مدارک و رفع ایرادها و اخذ مجوز متن پیش نویس آگهی در سیستم به کارتابل سرپرستی ارسال می گردد .

 

7)  بررسی سرپرستی:

 

پس از ارجاء پرونده به سرپرستی ، مسئول مربوطه پس از بررسی مدارک اقدام به امضاء پیش نویس آگهی مربوطه نموده و در خواست مربوطه را در سیستم تائید می نماید و متقاضی به واحد حسابداری جهت پرداخت هزینه های ثبت مراجعه می نماید .  در صورت رد نظريه کارشناس مميزي بررسي کننده پرونده، پرونده به همراه شرح رد نظريه به کارتابل کارشناس مميزي مربوطه برگشت داده خواهد شد.

8) محاسبه هزینه ثبتی :

     پس از ارجاء پرونده به واحد حسابداری ، مشخص شده و متقاضی می بایست نسبت به پرداخت هزینه های مذکور اقدام نماید . ( هزینه حق الثبت و هزینه حق الدرج )

پس از تکميل فيش هاي واريزي متقاضي و ثبت آنها در حسابداري تأسيس پرونده به واحد ثبت دفاتر تاسیس ارسال می گردد.

 

9) دفتر ثبت تاسیس :

پس از ارجاء پرونده به کارتابل دفتر ثبت تاسیس ، اطلاعات مربوطه در  دفاتر ثبت نوشته می شود  و ذیل دفاتر ثبت توسط متقاضی پس از احراز هویت  اخذ امضاء  می گردد ، که در این مرحله شماره ثبت تقاضای مربوطه تعیین می گردد.

 

10) دبیرخانه مکانیزه :

در این مرحله متقاضی می بایست پیش نویس آگهی که ذیل آن عبارت تکمیل امضاء درج شده است را به متصدی مربوطه در واحد دبیرخانه جهت دریافت نسخه های پاکنویس آکهی که در آن شماره و تاریخ صدور درج گردیده تحویل نماید .

 

11) مراجعه به ریاست :

متقاضی پس از دریافت نسخه های پاکنویس ( به همراه پیش نویس) جهت اخذ امضاء از ریاست یا معاون اداره مراجعه می نماید و پس از امضای به قسمت دبیرخانه جهت ممهور نمودن اوراق مراجعه  می نماید . در این مرحله متقاضی می بایست نسخه اصل آگهی صادره که ممهور به مهر برجسته می باشد را به قسمت روزنامه رسمی جهت چاپ آگهی تحویل نماید.


برچسب‌ها: مدارک لازم جهت پذیرش موسسات غیر تجاری

آخرین مطالب

» تماس با مديريت وبلاگ ( پنجشنبه 1391/07/06 )
» دانلود رایگان جزوات برتر حقوقی ( سه شنبه 1391/07/04 )
» قاعده صلاحیت در آیین دادرسی ( جمعه 1393/10/05 )
» تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون ارشد و دکترای دانشگاه آزاد ( یکشنبه 1393/09/30 )
» تعويق صدور حکم ( یکشنبه 1393/09/30 )
» ثبت نام آزمون دفتریاری دفاتر اسناد رسمی ۱۳۹۳ ( شنبه 1393/09/29 )
» واکاوی جرم اسیدپاشی از نگاه کارشناسان و حقوقدانان ( شنبه 1393/09/29 )
» ویژگی‌های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( جمعه 1393/09/28 )
» نگاهی به واخواهی و اعتراض به رای غیابی ( پنجشنبه 1393/09/27 )
» اختیار فسخ معامله در قانون مدنی ( چهارشنبه 1393/09/26 )
» ابطال بند 1 مصوبه شماره 45502/5/21- 27/8/1392 شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در سال 1392 ، مب ( سه شنبه 1393/09/25 )
» الزامات و اختیارات قرض دهنده و قرض گیرنده در قانون و فقه اسلام ( سه شنبه 1393/09/25 )

آرشیو
پیوندها
لینک دوستان